Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Ban Giám Hiệu
16:14:00 26/10/2011

            BAN GIÁM HIỆU

 

              TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI

 

                                         

                                             

                                    

                                      HIỆU TRƯỞNG

                          NGƯT. PGS,.TS. Phạm Ngọc Ánh

 

alt

 

 

                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG: 01

 

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu Trường    

 

         Ban Giám hiệu Trường là từ gọi chung tập thể Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng hoạt động theo nguyên tắc thủ trưởng. Hiệu trưởng có quyền và trách nhiệm điều hành các hoạt động của Trường và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình đối với vấn đề liên quan đến Trường trước Hội đồng Quản trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật. Các Phó Hiệu trưởng là người giúp cho Hiệu trưởng theo dõi và triển khai một số công việc theo phân công của Hiệu trưởng.