Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Khoa Quản trị kinh doanh
08:52:00 27/10/2011

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI
   
         

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

                        

                                            Trưởng Khoa

                                      TS. TRẦN THỊ PHÙNG

alt

 

                                                                Số ĐT: 0904182225,  email: ttphung55@yahoo.com.vn

 

 

 

 Phó Trưởng Khoa:       02

 

Giảng viên:                    14

 

Chuyên viên:                 02

 

                                     

                                                                                                         

Chức năng :

        Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (nếu có) theo các quy chế tương ứng. Phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên trong khoa.

Nhiệm vụ : 

         - Tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực Khoa

         - Đào tạo

         - Nghiên cứu khoa học, mở rộng đào tạo và hợp tác quốc tế

         - Công tác sinh viên

         - Thực hiện các công việc quản lý hành chính trong khoa theo quy định

 

Tổ chức của Khoa

         Trong khoảng 3 năm trước mắt tính từ năm học 2011 - 2012 khoa quản trị kinh doanh có 1 trưởng khoa, 1 phó trưởng khoa và 1 nhân viên văn phòng

        Khoa có 2 bộ môn:

  1. B môn Quản trị Kinh doanh
  2. B môn Kinh doanh Thương mại

        Khoa Kinh doanh - Quản trị: Đảm nhận giảng dạy và nghiên cứu khoa học về các học phần lý luận và nghiệp vụ quản trị-kinh doanh như Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing  thương mại-dịch vụ, Marketing ngân hàng;  Quản trị kinh doanh, Quản trị sản xuất, Quản trị thương hiệu. Quản trị chất lượng. Quản trị rủi ro,v.v.