Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Trung tâm thông tin - thư viện
08:38:00 27/10/2011

    TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN                    

                     

 

 

 

                                             Phó Giám Đốc

                                          CN. Phan Thị Lan

 

           

                   

           

 

                                                 Chuyên viên:     03

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện

Chức năng:

Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của nhà trường.

 Nhiệm vụ:

1- Xây dựng đề án phát triển Trung tâm Thông tin -Thư viện theo hướng hiện đại, kết hợp giữa thư viện truyền thống với thư viện điện tử; hướng tới xây dựng thư viện số 

2- Quản lý, bổ sung và cung cấp các nguồn thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực hoạt động của trường;

3- Thu thập và bảo quản sách, tạp chí, băng, đĩa, các luận án đã bảo vệ tại trường, các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác;

4- Xử lý, phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu, nguồn tin để tạo ra sản phẩm thông tin phong phú nhằm phục vụ người sử dụng thông tin; 

5- Hướng dẫn và quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của trường;

6- Tổ chức các dịch vụ và sản phẩm thông tin thích hợp nhằm thu hút và phục vụ người dùng tin; 

7- Thiết kế và quản trị trang web của Trường; phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường để xây dựng nội dung và cập nhật thông tin cho website.