Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Phòng Kế Hoạch tài chính
08:24:00 27/10/2011

                    PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH                  

                                               

                                                                                                                                              

                                                 

alt

 

 Trưởng Phòng

ThS. ĐINH THỊ HẠNH

 

Điện thoại cố định:  043. 7932340  / ĐTDĐ: 0986 046 776

Email: hanh_fbu@gmail.com / hanh@fbu.edu.vn

                                                  

                                                     

     

Tổ chức nhân sự của Phòng:

- 01 Trưởng phòng Phụ trách Chung các vấn đề về Quy chế, lập Kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn;

- 01 Phó trưởng phòng Phụ trách Quản lý các nguồn thu và Kế toán tổng hợp và Công tác Y tế;

            - 01 Thủ Qũy.

Chức năng:

- Tổ chức thực hiện việc hạch toán kế toán và quản lý thu chi, quản lý giá trị tài sản theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường;

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng về công tác kế toán và những vấn đề có liên quan đến tình hình tài chính và công tác y tế của Trường.

Nhiệm vụ:

             - Về tài chính;

             - Về kế toán;

             - Về quản lý thu chi;

             - Về mua sắm, thanh lý và quản lý tài sản;

             - Về công tác Y tế.