Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Phòng Quản lý Khoa Học
08:28:00 27/10/2011

                PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC                       

                     

 


                                                  

            

Trưởng Phòng

NGND.TS. Nguyễn Đình Hợi

 

SĐT: 0983.091.150 *** Mail: dinhhoinguyen@gmail.com

 

 

 

                                             Chuyên viên:      02

                    

 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng QL Khoa học

Chức năng: Tham mưu cho HĐQT, Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Tổ chức điều hành công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo các đề tài khoa học và các chuyên đề khoa học khác. Phát triển và quản lý họat động hợp tác quốc tế phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. 

          Phòng có nhiều nhiệm vụ cụ thể:

  • Về quản lý khoa học đối với GV - CB, đối với Sinh viên
  • Về  tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo đề tài và các chuyên đề khoa học
  • Về hợp tác quốc tế