Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Phòng Tổ chức - Nhân sự
08:35:00 27/10/2011

                      PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                   

                                 

alt

Trưởng phòng

     ThS. Nhữ Văn Hanh   

                                                       

                                                                             Điện thoại cố định:  04.66860432  / ĐTDĐ: 0972 727 280

                                                                             Email: nhuvanhanh@gmail.com / nhuvanhanh@fbu.edu.vn

 

 

 

 

                                                  Chuyên viên: 02

 

Chức năng:

            - Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành công tác nhân sự.

- Đảm nhận thông tin hai chiều giữa Ban giám hiệu với các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành công tác chung.

Nhiệm vụ:

            - Công tác Tổ chức nhân sự;

Tổ chức của Phòng:

- Tổ Quản lý nguồn nhân lực;