Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ và hồ sơ hướng dẫn đăng ký
10:52:00 16/05/2016
Theo quyết định số 1585/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 05 năm 2016 và quyết định số 2633/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

 

Quyết định v/v giao cho Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN đào tạo trình độ thạc sĩ