Đối tác
 • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
 • Tuyển sinh hệ đại học
  Tuyển sinh hệ đại học
 • Thông tin 3 công khai
  Thông tin 3 công khai

I. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

1. Sứ mạng

 

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại; nghiên cứu, chuyển giao những thành tựu khoa học về quản trị và kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tham gia hoạch định chiến lược, chính sách cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

 

2. Tầm nhìn

 

Đến năm 2050, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội sẽ khẳng định là một trường đại học chuyên ngành, đa cấp, liên thông và hội nhập.

 

3. Các giá trị cốt lõi

 

 • - Trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp
 •  

Xây dựng môi trường giáo dục, khoa học - công nghệ sáng tạo, biết phát huy giá trị tri thức để đào tạo những con người vừa có năng lực chuyên môn cao, vừa là công dân có trách nhiệm xã hội.

 

 • - Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự say mê
 •  

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội là một môi trường khuyến khích, sáng tạo và đổi mới; là nơi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ giảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên và tương lai cho các học viên sau đại học. Đó là nền tảng đổi mới và tạo ra những đột phá để phát triển thương hiệu của Nhà trường.

 

 • - Tôn trọng sự khác biệt và coi trọng hợp tác
 •  

Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt giúp Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội gắn kết mọi thành viên theo mục tiêu chung, tạo nên hợp lực mạnh mẽ nhất. Nhà trường đề cao và tôn trọng tính tự chủ trong học thuật.

 

 • - Coi trọng chất lượng là uy tín và là danh dự
 •  

Chất lượng trong đào tạo vừa là con đường, vừa là mục tiêu phấn đấu để Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội đạt đến tầm khu vực và quốc tế. Chất lượng được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

 

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2040

 

1. Mục tiêu chung

 

 • - Đến năm 2030, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu, gắn với nhu cầu xã hội, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có một số chuyên ngành đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA).
 •  
 • - Đến năm 2040, Trường sẽ đạt đẳng cấp một trong 200 đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.
 •  

2. Mục tiêu cụ thể

 •  
 • - Về đào tạo: Từ năm 2016, Nhà trường phấn đấu có cấp độ đào tạo thạc sĩ và đến năm 2020 có cấp độ đào tạo tiến sĩ. Năm 2030, Trường có 5 ngành đạt kiểm định AUN-QA. Năm 2030 Trường đạt quy mô 10.500, năm 2040 đạt quy mô trên 17.500 sinh viên, học viên sau đại học.
 •  
 • - Về khoa học - công nghệ: Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu - tư vấn của Việt Nam về chiến lược và chính sách kinh tế quốc gia.
 •  
 • - Về hợp tác quốc tế: Đến năm 2030, tất cả các Khoa chuyên môn thực hiện liên kết đào tạo và nghiên cứu quốc tế trực tiếp. Đến năm 2040, Trường thực hiện liên kết đào tạo ở tất cả các cấp độ với các trường đại học lớn trong khối G20, và thực hiện liên kết đào tạo sang các nước trong khu vực.
 •  
 • - Về nhân lực: Đến năm 2030, quy mô nguồn nhân lực là 400 CBGV, trong đó có trên 70% là giảng viên với 75% thạc sĩ, 25% tiến sỹ. Đến năm 2040, quy mô nguồn nhân lực là 700 CBGV, trong đó có trên 80% là giảng viên với 70% thạc sỹ, 30% tiến sỹ.
 •  
 • - Về cơ sở vật chất: Phát triển cơ sở vật chất theo định hướng hiện đại, đồng bộ, quy mô lớn trên một không gian địa lý khoảng 11ha.
 •  
 • - Về giá trị văn hóa: Xây dựng các giá trị văn hóa Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội với sự kết hợp truyền thống và các giá trị hiện đại.